OVK i Stockholm: Vem ansvarar för vad?

08 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en reglering som gäller för alla fastigheter med mekanisk ventilation. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska och bidrar till god inomhusmiljö. I Stockholm, som är en stad med hög befolkningstäthet och många äldre fastigheter, är OVK särskilt viktigt för att förebygga hälsoproblem på grund av dålig inomhusluft.

Vem ansvarar för OVK i Stockholm?

Stockholm är en tätbefolkad stad med hög luftförorening, vilket gör att det är extra viktigt att ventilationssystemen fungerar som de ska. En väl fungerande ventilation kan bidra till att minska halterna av skadliga partiklar i inomhusluften och därmed minska risken för hälsoproblem. Dessutom kan en bra ventilation minska energiförbrukningen och därmed bidra till en mer hållbar boendemiljö. Enligt lagen är det fastighetsägarens ansvar att se till att en OVK utförs med jämna mellanrum. I Stockholm finns det flera certifierade ventilationskontrollanter som kan utföra OVK:n och utfärda ett intyg som fastighetsägaren måste lämna till myndigheterna. Om en fastighetsägare inte uppfyller OVK-kraven kan det leda till böter och andra sanktioner.

När behöver OVK utföras?

OVK behöver utföras med jämna mellanrum, vanligtvis vart tredje till femte år beroende på fastighetens ålder och typ av ventilationssystem. Det är viktigt att hålla koll på när OVK behöver utföras och boka in en certifierad kontrollant i god tid för att undvika böter och sanktioner.

OVK i Stockholm

Vad innebär OVK-kontrollen?

OVK-kontrollen innebär att en certifierad ventilationskontrollant kommer till fastigheten och undersöker ventilationssystemet. En OVK-kontroll omfattar en rad olika tester och inspektioner av ventilationssystemet. Det kan innefatta mätningar av luftflöden, inspektion av kanaler och filter, samt provtagning av luftkvaliteten. Dessutom görs en visuell kontroll av ventilationssystemet, inklusive fläktar, don och spjäll. Om det upptäcks brister eller fel måste fastighetsägaren åtgärda dessa för att OVK-intyget ska kunna utfärdas.

Hitta en pålitlig kontrollant för OVK i Stockholm

Att hitta en pålitlig OVK-kontrollant i Stockholm kan kanske kännas som en utmaning, men det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. För det första är det viktigt att kontrollanten har rätt utbildning och erfarenhet för att utföra kontrollen på ett korrekt sätt. Dessutom är det bra att välja en kontrollant som har goda referenser och som har utfört kontroller på liknande fastigheter tidigare. En annan faktor att ta hänsyn till är priset, men det är viktigt att inte bara välja den billigaste kontrollanten utan att också ta hänsyn till kvaliteten på kontrollen.

Fler nyheter